Reference 157

157     M. Svensson, S. Humbel, and K. Morokuma, J. Chem. Phys. 105, 3654 (1996).