Reference 246

246     V. G. Zakrzewski and W. von Niessen, J. Comp. Chem. 14, 13 (1993).

Full Reference list