Reference 247

247     V. G. Zakrzewski and J. V. Ortiz, Int. J. Quant. Chem. 53, 583 (1995).

Full Reference list